Liturgie

De liturgie van de diensten wordt in belangrijke mate bepaald door de noodzaak om weliswaar op het niveau van de bezoekers aan te sluiten, maar moet anderzijds wel zo goed mogelijk de overdracht van het evangelie en de betekenis ervan duidelijk uitdragen. De taal moet begrijpelijk zijn, er moet interactie met de bezoekers zijn en de dienst moet levendig zijn en genoeg variatie bieden om de mensen te blijven boeien.

Structuur en herkenbaarheid zijn heel belangrijk voor het merendeel van de bezoekers. Daarom kennen de diensten een vaste liturgie. In de praktijk komt het er op neer, dat de diensten na het welkomstgebed beginnen met een koortje door een aantal bezoekers, die twee coupletten zingen van het lied ”Dit is het huis van God”. Het derde couplet wordt door de gehele gemeente samen staande gezongen. Dan volgt het gebed voor de dienst, het aansteken van de kaarsen voor goede en verdrietige momenten uit ons leven en het uitpakken van ”het geschenk van God”, te weten de bijbel, door één van de bezoekers.

Het aanwezige muziekgezelschap kan bestaan uit één enkele zanger of muzikant, maar ook uit een volledig zangkoor. De begeleiding van koren of zangers wordt vrijwel altijd op piano gedaan door onze vaste organiste/pianiste, mevrouw Bep Verra. Na elk muziekstuk wordt er geapplaudisseerd, want als je hebt genoten van mooie muziek, wil je dat ook laten merken. Na dit intermezzo volgt een voorlezing uit de bijbel en een “gesprek” daarover van de voorganger met de bezoekers.

Na het zingen van een gezamenlijk lied, is het tijd om  de benen te strekken en volgt een rondgang door de kerk door het merendeel van de bezoekers, waarbij zij kleine hand-muziekinstrumenten meekrijgen ter begeleiding. Dit onder het zingen van het lied ”kijk eens om je heen, je bent niet alleen”.

Er volgt dan nog een collecte en een bedankje aan de muzikanten en een plantje voor één van de bezoekers als klein geschenk, waarna de afsluiting volgt met een gezamenlijk staand dankgebed met zegen en afsluitend gezang.

Aan het eind van de dienst is er dan voor eenieder gelegenheid om even gezellig na te genieten van het gebodene, onder het nuttigen van koffie, thee of limonade, al dan niet vergezeld van een koekje.